Stadgar för Svenska Belysningssällskapet

§ 1 Uppgift och verksamhet
Svenska Belysningssällskapet, som är en ideell förening, arbetar för bättre kunskap om belysning och belysningsteknik samt ljusets inverkan på den totala miljön. Det samarbetar med övriga belysningssällskap i de nordiska länderna och med Svenska Nationalkommittén av Internationella Belysningskommissionen (CIE).

§ 2 Medlemmar
Svenska Belysningssällskapet har ordinarie medlemmar, korresponderande medlemmar och hedersmedlemmar.

Till ordinarie medlemmar kan antas personer med intresse för i § 1 angivna syften.

Till korresponderande medlemmar kan kallas personer med speciellt intresse för sällskapets syften och som inte är ordinarie medlemmar. Ordförande och sekreterare i övriga nordiska belysningssällskap är automatiskt korresponderande medlemmar.

Till hedersmedlemmar kan kallas personer som utfört förtjänstfullt arbete för sällskapets syften.

Beslut om intagande av ordinarie medlem fattas av styrelsen. Kallelse av korresponderande eller hedersmedlem förutsätter tillstyrkan av styrelsen och fattas vid allmänt sammanträde.

Ordinarie medlem som vill utträda ur sällskapet skall meddela detta till styrelsen senast tre månader före räkenskapsårets början (dvs senast den 1 april).

§ 3 Styrelse
Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och klubbmästare samt övriga styrelsemedlemmar väljs vid årsmötet för en tid av högst två år i följd. Vid valet eftersträvas att styrelsemedlemmarna representerar olika delar av sällskapets arbetsområde. Övriga eventuellt behövliga funktionärer utser styrelsen inom sig. Ingen får tillhöra styrelsen mer än fyra år i följd, dock kan sekreteraren omväljas för längre period.

Sällskapet företräds av ordföranden som med kontrasignation av sekreteraren undertecknar sällskapets handlingar. För sällskapets ekonomiska åtaganden häfta endast dess tillgångar.

Styrelsen åligger att handha sällskapets angelägenheter i enlighet med stadgarna, att verkställa sällskapets beslut och att till årsmötet och revisorerna enligt § 6 avge berättelse över verksamheten under året.

§ 4 Valnämnd
Valnämnden skall bestå av en av styrelsen och två av medlemmarna vid årsmötet utsedda ledamöter, varvid den av styrelsen utsedda är sammankallande. Valnämnden skall i god tid före årsmötet förbereda valet av styrelseledamöter, enligt § 3, samt två revisorer.

§ 5 Ekonomi och räkenskaper
Sällskapets arbets- och räkenskapsår löper från och med 1 juli till och med 30 juni påföljande är. Utbetalningar attesteras av ordföranden eller kassören. Räkenskaperna revideras av två revisorer.

Avgifter
Ordinarie medlemmar betalar årsavgift. Avgiftens storlek för kalenderår bestäms vid årsmötet. Medlem som inträder i sällskapet den 1 juli eller senare betalar endast halv årsavgift för året i fråga. Korresponderande medlemmar och hedersmedlemmar erlägger ej årsavgift.

Ordinarie medlem som inte erlägger stadgade avgifter kan uteslutas av styrelsen.

§ 6 Årsmöte och övriga sammanträden
Allmänna sammanträden hålls fyra gånger per år, varav ett möte under hösten är årsmöte.

Vid årsmötet förekommer: – Verksamhetsberättelse för det gångna året. – Revisionsberättelse för föregående räkenskapsår och fråga om ansvarsfrihet. – Beslut om storleken av medlemmarnas årsavgift. – Fastställande av budget. – Val enligt § 3 och § 4. – Övriga ärenden.

Kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före respektive sammanträdesdag. Protokoll från årsmötet och eventuellt protokoll som innehåller förslag om ändring av stadgarna skall justeras av ordföranden och av två för varje tillfälle valda justeringsmän.

Sällskapets och dess styrelse beslut fattas med enkel röstövervikt utom beträffande inval, stadgeändring och upplösning, som sker enligt § 2, § 7 och § 8. Vid lika röstetal avgör lott när det gäller val, annars äger ordföranden avge utslagsröst. Styrelsen är beslutsmässig vid utlyst styrelsemöte om minst fyra av dess medlemmar är eniga om beslutet.

§ 7 Stadgeändring
Skriftligt förslag till ändring av dessa stadgar skall lämnas till sällskapets sekreterare. Styrelsen framlägger sedan förslag tillsammans med eget yttrande vid allmänt möte. För stadgeändring fordras beslut vid tvä sammanträden med minst 14 dagars mellanrum. Vid vart och ett av dessa sammanträden fordras att minst tre fjärdedelar av de närvarande röstar för förslaget.

§ 8 Upplösning
Förslag om upplösning av sällskapet behandlas på samma sätt som stadgeändring enligt § 7. Vid det sammanträde då ett första beslut om upplösning fattas, tillsätts två likvidatorer som skall utarbeta förslag till fördelning av sällskapets handlingar och tillgångar. Beslut om sådan fördelning fattas samtidigt med det definitiva beslutet om upplösning.

SBS stadgar antogs första gången den 24 september 1942. Vissa ändringar har därefter skett, 1974, 1979, 1983 och 1986.